Standings:

 1. Tsune no kamae
 2. Honte no kamae
 3. Gyakute no kamae
 4. Hikiotoshi no kamae

Kihon:

 1. Honte uchi
 2. Gyakute uchi
 3. Hikiotoshi uchi
 4. Kaeshi tsuki
 5. Gyakute tsuki
 6. Makiotoshi
 7. Kuritsuke
 8. Kuri hanashi
 9. Tai atari
 10. Tsuki hadzushi uchi
 11. Dobarai uchi
 12. Tai hadzushi uchi

Kata(seitei):

 1. Tsukizue
 2. Suigetsu
 3. Hissage
 4. Shamen
 5. Sakan
 6. Monomi
 7. Kasumi
 8. Tachiotoshi
 9. Rai uchi
 10. Seigan
 11. Midaredome
 12. Ran ai